+31 6 45 79 26 45 info@physiovan.nl

Algemene voorwaarden:

Huisregels, privacy, betalingsvoorwaarden en klachtenregeling

Huisregels algemeen

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen. Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling. De praktijk aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Privacy en AVG

Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt. Naast de nieuwste Wet AVG, zijn er voor het (para)medisch beroepsgeheim al enkele wetten enige tijd van kracht: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); Zorgverzekeringswet (Zvw); Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. PhysioVan respecteerd deze wetten.

Afmelden

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken.

Fysiotherapie specifiek

Fysiotherapie praktijk heeft GEEN contracten met zorgverzekeringen. Vaak wordt er een percentage van de behandeling vergoed door zorgverzekeraars. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw klacht en aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar een (huis)arts en/of specialistische collega.

Sportmassage specifiek

Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als klant en/ of patiënt en PhysioVan.

Betalingen van fysiotherapie en sportmassage op locatie / op sportieve evenementen geschieden direct aan het eind van de behandeling contant betaald te worden of overgemaakt per bank. Na een fysiotherapeutische behandeling krijgt u van mij zo spoedig mogelijk een factuur welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betalingen van ruiterfitheidstrainingen geschieden voor de start van de 1e training contant betaald te worden of overgemaakt per bank.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij u als patiënt. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen (zie tarievenlijst).

Klachtenregeling

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via de beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact op met de praktijk. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

PhysioVan | Jade Reinders

PhysioVan | Jade Reinders

I will be back soon

PhysioVan | Jade Reinders

Hey 😀, Wat kan ik voor je doen? 
Wil je graag snel een afspraak maken? App me dan even met een voorstel qua datum, tijd en plaats. Tot snel! Met sportieve groet, Jade

WhatsApp